in , ,

ТанымдыТанымды

3. Зат есімдердің көпше түрінің жасалуы

Бөліс

 

Ереже

Rules

Жекеше

түрі

Singular

Көпше түрі

Plural

Есте сақтаңыз

Remember

 
 
 
 
       
Зат есімнің түрін

жасау үшін түбірге

-s жалғауы

жалғанады.

a table

a dog

a cat

two tabls

two dogs

two cats

   
 
 
 
 
 
     
Зат есімдер –ch, -s,

-ss, sh, tch, -x

әріптеріне

аяқталса, – es

жалғауы

жалғанады.

a dish

a match

a class

a box

Two dishes

two matches

two classes

two boxes

   
 
 
 
 
 
Зат есім –у әрпіне a story

a city

two stories

two cities

   
аяқталып, оның  
алдында дауыссыз  
тҧрса -es жалғауы  
 
жалғанады да,  
 
әрпі –i әрпіне  
айналады.  

 

 

 

 

Егер зат есім

жекеше түрде –у

әрпіне аяқталып,

оның алдында

дауысты әріп

тұрса, онда –у әрпі

өзгермейді, көпше

түрде тек –s

жалғауы

жалғанады.

a key

a day

two keys

two days

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зат есім жекеше

түрде -f немесе -fe

әріптеріне

аяқталса әрпі v

әрпіне өзгереді де,

-es жалғауы

жалғанады.

a knife

a shelf

two knives

two shelves

Ереже

бағынбайтын

кейбір зат

есімдер:

▪ a cuff-cuffs

▪ a handkerchief-

handkerchiefs

▪ a roof – roofs

▪ a safe- safes

▪ a belief –

beliefs

▪ a chief – chiefs

▪ a cliff – cliffs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жекеше түрде зат

есім –о әрпіне

аяқталса және –о

әрпінің алдында

дауыссыз әріп

тұрса, онда зат

есімге

–es жалғауы

жалғанады.

a tomato

a hero

zero

volcano

tornado

mosquito

two tomatoes

two heroes

zeroes / zeros

volcanoes /

volcanos

tornadoes /

tornados

mosquitoes /

mosquitos

a kilo kilos

▪ a photo –

photos

▪ a piano –

pianos

▪ radio – radios

▪ a video – videos

▪ a zoo – zoos

▪ a hippo –

hippos

▪ tattoo – tattoos

▪ a rhino – rhinos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Күрделі зат

есімдерге көптік

жалғау басты

мағыналы сөзге

жалғанады.

custom-

house

hotel –

keeper

mother-in-

law man-

servant

custom-houses

hotel – keepers

mother-in-laws

man-servants

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Кейбір зат

есімдердің көпше

түрі ешқандай

ережеге бағынбай,

сөздегі дауыстыны

өзгерту арқылы

жасалады.

a man

a woman

a foot

a mouse

a tooth

a goose

men

women

feet

mice

teeth

geese

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Кейбір зат

есімдердің жекеше

төрі мен көпше

түрі бірдей.

a deer deer

species

sheep

fish

   
a species  
a sheep  
a fish  
Латын, грек және

француз тілінен

енген зат есімдер

сол тілдердегі

көпше түрінің

формасын

сақтайды.

a formula

a datum

a bureau

an index

hypothesis

thesis

bacterium

cactus

formulae

data

bureaux

indices

hypotheses

theses

bacteria

cacti

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

2. Зат есімнің классификациясы

4. Зат есімнің тәуелдік жалғаулары