Бөліс

THE NOUN – ЗАТ ЕСІМ

 

Зат есім түрлері

 

Зат есім – заттардың, нәрселердің атын, табиғаттағы және қоғамдағы қҧбылыстарды, уақиғаларды, ҧғымдар мен тҥсінік-терді білдіретін сӛз табы. Зат есімдер жалқы және жалпы болып екіге бӛлінеді.

 

  • Proper Nouns (Жалқы есімдер) белгілі бір затты, нәрсені арнайы, даралай айтады.

 

Кісі аттары:

Aygerim, Amanat, Almas.

 

Географиялық атаулар: қала, ӛзен, кӛл, тау аттары Алматы – Almaty

 

Астана – Astana

 

  • Common Nouns (Жалпы есімдер) әр алуан деректі және дерексіз заттар мен ҧғымдарды білдіретін зат есімдер.

 

Жалпы есімдер санауға санауға келетін (countable) және санауға келмейтін (uncountable) болып екіге бӛлінеді.

 

Countable (cанауға келетін) яғни заттарды санауға болатын зат есімдер:

 

I have bought a book. I have bought two books. There are many libraries in Astana.

 

Uncountable (cанауға келмейтін) зат есімдер тобы:

 

 

 

Food: rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese

 

Fluids: blood, water, oil, coffee, tea, gasoline

 

Raw materials: wood, paper, glass, iron, silver, wool

 

Gases: oxygen, nitrogen, air, pollution, steam

General: furniture, mail, money, traffic, equipment

 

Groups: jewelry, machinery, luggage, clothing, cash

 

Languages: English, Chinese, Japanese, Spanish

 

Academic subjects: chemistry, mathematics, psychology

Abstract things: education, health, intelligence, beauty, knowledge,

 

sleep, hope, music, time

 

 

600 ағылшын тіліндегі тұрақты емес етістіктер

2. Зат есімнің классификациясы