Basic Grammar. Агылшын тілі граматикасынын негіздері. 1-бөлім

Жарнама материал

Оқу куралы ағылшын тілінің грамматикасын уйренуге бағытталады. Ағылшын тілінің грамматикасы жүйелі түрде беріліп, әр граматикалық құбылыстын мағынасы, формасы, қызметі жағынан ашылып, қазақшаға аудару тәсілдері беріліп, қолдану кеңістігі көрсетіледі. Жарыққа шығатын оку қуралы ағылшын тілін оқып үйрену үшін қазақ тілі негізінде жазылады.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының мемлекеттік тілде оқитын студенттеріне және ағылшын тілін ез бетімен үйренушілерге пайдалануға арналған.

Басқалармен бөлісіңіз: